Polityka Prywatności


KLAUZULA INFORMACYJNA SPECER

ADMINISTRATOR DANYCH: Specer sp. z o.o., ul. Kołłątaja 4, 05-400 Otwock
CELE PRZETWARZANIA: świadczenie usług medycznych, marketing bezpośredni usług własnych administratora danych, rozliczenia finansowe, obsługa reklamacji, archiwizacja i statystyka
PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH: Obowiązek ustawowy, zgoda Pacjenta, uzasadniony interes administratora danych
ODBIORCY DANYCH: Podmioty przetwarzające dane osobowe dla admistratora danych, podmioty uprawnione przepisami prawa, podmioty upoważnione przez Ciebie
ŹRÓDŁA DANYCH I UZYSKIWANE DANE: Osoby, dla których wykonywane są usługi medyczne.
PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH:
• prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych
• prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację
• prawo do przenoszenia danych
• prawo dostępu do danych
• inne prawa, o których mowa w szczegółowej sytuacji o przetwarzaniu danych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Specer sp. z o.o. ul. Kołłątaja 4, 05-400 Otwock
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Specer sp. z o.o. ul. Kołłątaja 4, 05-400 Otwock (dalej: my). Możesz się z nami kontaktować w następujący sposób:
• Listownie na adres: Specer sp. z o.o. ul. Kołłataja 4, 05-400 Otwock
• Przez e-mail: rejestracja@specer.pl
• Telefonicznie: 22 710-37-30

2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
Będziemy przetwarzać Twoje dane aby:
• założyć i prowadzić Twoją dokumentację medyczną,
• dokonać rozliczeń z Tobą oraz z podmiotami, które miały opłacić choćby w części wykonaną dla Ciebie usługę medyczną, w tym w razie konieczności podjąć działania windykacyjne, włącznie ze złożeniem powództwa do sądu,
• obsłużyć Twoje reklamacje, jeśli wpłyną,
• przekazać Ci materiały promujące nasze produkty i usługi,
• wypełniać obowiązek przechowywania danych zgodnie ze szczegółami przepisów prawa,
• wykonywać obowiązki wynikające z przepisów o statystyce publicznej z uwzględnieniem Twoich danych,
• bronić się przed roszczeniem Twoim lub Twoich bliskich związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi medycznej.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to:
• prawnie uzasadniony interes administratora danych, którym jest marketing bezpośredni naszych usług, obrona przed roszczeniami a także zapewnienie bezpieczeństwa osób lub mienia
• przepisy prawa.

3. Okres przechowywania Twoich danych osobowych
Dane, które przetwarzamy będziemy przetrzymywać przez okres określony w przepisach prawa, a w przypadku przetwarzania danych ze względu na prawnie uzasadniony interes administratora danych do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.

4. Odbiorcy Twoich danych osobowych
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:
• Podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
• podmiotom, które do tego upoważniłeś.

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
• prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
• prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
• prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
• prawo wniesienia skargi do organu – Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu państwowego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.

6. Obowiązek podania danych
Otrzymanie danych osobowych było potrzebne do założenia dokumentacji medycznej oraz koniecznością zadośćuczynienia wymogom ustawowym.

Dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Karolina Zakrzewska, tel.:698-525-265, email:karolina@specer.pl

REALIZACJA PRAW

W związku, że posiadamy Twoje dane przysługują Ci prawa związane z ich przetwarzaniem wynikające z Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Poniże znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące trybu zgłaszania i realizacji żądań realizacji Twoich praw.

1. Jak mogę zgłosić żądanie realizacji moich praw odnośnie przetwarzania danych osobowych?
• pocztą tradycyjną na adres: Specer sp. z o.o. ul. Kołłątaja 4, 05-400 Otwock,
• pocztą elektroniczną na adres mailowy : rejestracja@specer.pl
• drogą telefoniczną: 22 710-37-30
• osobiście w przychodni

2. O co mogę wnioskować?
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
• prawo do wycofania zgody,
• prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
• prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
• pawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeżeli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

3. Jakie dane powinienem umieścić w zgłoszeniu?
Abu móc przyjąć Twoje zgłoszenie i móc je przeanalizować, a także przygotować na nie odpowiedź musimy wiedzieć:
• kim jesteś
• z jakiego prawa i w jakim zakresie chcesz skorzystać
• jaki jest preferowany kanał kontaktu zwrotnego

4. Jak długo będę czekać na realizację żądania?
• 21 dni – prawo do: wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, ze względu na szczególną sytuację, dostępu do danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych
• 7 dni – prawo do: żądania sprostowania danych oraz żądania usunięcia danych.

Realizacja praw osób, których dane dotyczą jest bezpłatna. W przypadku prawa dostępu do danych, zastrzegamy sobie jednak zgodnie z przepisami prawa, możliwość opłaty za kolejna kopie danych będące wynikiem realizacji prawa wynikającego z art. 15 RODO

Każde zgłoszone żądanie zostanie przekazane do analizy, jej wynikiem będzie odpowiedź dot. jego realizacji, którą od nas otrzymasz.

Wyrażone zgody marketingowe możesz odwołać:
• drogą tradycyjną na adres: Specer sp. z o.o. ul. Kołłątaja 4, 05-400 Otwock,
• drogą elektroniczną na adres mailowy: rejestracja@specer.pl

 

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma „Specer” Spółka z o.o. z siedzibą w Otwocku ul. Kołłątaja 4, kod pocztowy 05-400, adres e-mail: rejestracja@specer.pl.